मपाई

मपाई

मपाईले बिधिको हत्या गर्छ !

पृथीछक बुढा मगर । ‘मपाईं’ भनेको आफैले आफैलाई ठूलो वा सम्मानित ठह-याउने बठ्याई वा चाल […]