बिज्ञापन बारे

सस्तो बिज्ञापनका लागि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ!

सम्पर्क नम्बर :- ९८४१५८४२४५
ईमेल :postpati3@gmail.com

 

विज्ञापन दररेट 


S.N. Placement Size (pxl) Rate Per (Rs.) Estimated Viewer Dailly
1. Home Page Auto Zoom 262(W)X 379(H) Monthly 6 Month 1 Year All News Visiter In homepage Over 15,000 People
10,000 50,000 80,000
2. Homepage All Page 1140(W)X105(H) 8,000/- 40,000/- 70,000/- Over 12,000 People
3. Homepage All News Page 1168(W)X90(H) 6,000/- 35,000/- 65,000/- Over 10,000 People
3. Homepage LongCan be dived in 3 Parts 372(W)X105(H) 2,700/- 16,000/- 32,000/- Over 7,000 People
4. Right Slider in Homepage 262(W)X183(H) 4,000/- 20,000/- 35,000-/- Over 5,000 People